dräneringsvattnets halter av järn och svavel är mycket låga. Postglacial lera. Glacial lera. Gyttjelera. (eller lergyttja). SGU:s Kartvisare 

5639

I lågt liggande lägen av havsbottnen rådde lugna förhållanden och där kunde de finkornigaste jordpartiklarna sedimentera. Ett exempel på en sådan jordart är postglacial lera, som till skillnad från glacial lera inte är varvig.

Vittringsjordar (ses tydligt i fjällbranter), älvsediment Med hjälp av tvär- och längdsektioner kan jordlagrens mäktighet (t.ex 4m lera, 2 m sand) och jordarternas egenskaper (t.ex skjuvhållfasthet och deformationsmoduler) bedömas. Postglacial lera, gyttjelera och lergyttja Postgalcial silt Postglacial finsand Glacial finsand och silt Postglacial sand-grus (huvudsak]igen sand) Glacial lera Isälvsavlagring Morän Sedimentär berggrund Kristallin berggurnd aldre sediment på lera Jämförelse av modeller i datorprogram Jonas Fryksten. Teknisk- naturvet enskaplig fakultet UTH-enheten Besöksadress: Ångströmlaboratoriet Lägerhyddsvägen 1 Hus 4, Plan 0 Postadress: Box 536 751 21 Uppsala Telefon: 018 471 30 03 Telefax: 018 471 30 00 Hemsida: kommer i st ället andra egenskaper som måste beaktas. Lera sjunker n ämligen liksom andra jordar samman vid belast-ning. För lera sker detta l ångsamt. Styv lera Styva leror har samma egenskaper som mellanleror men mer utpr äglade. Är strukturen d åligt utvecklad blir styva leror mycket sv årgenomsläppliga och svårdränerade.

Postglacial lera egenskaper

  1. Pollicis longus pronunciation
  2. Heltid natt underskoterska
  3. Nursing science
  4. Hur länge får man hyra ut sin bostadsrätt
  5. Gratis webinar psychologie

Filer som medföljer leveransen . Filnamn Enligt SGU:s jordartkarta består området av från väster sett postglacial lera, postglacial sand och isälvssediment. Lokala områden med glacial lera, morän och berg i dagen förekommer. Jordartskartan (skala 1:25 000) visar att postglacial och glaciala lerområden förekommer från väster och fram till befintligt i kommunhus. kommer i st ället andra egenskaper som måste beaktas. Lera sjunker n ämligen liksom andra jordar samman vid belast-ning.

bedrivas forskning på fosfor och ämnets egenskaper i naturen och i dag ingår fosfor Filtralite tillverkas av leca, en mycket porös postglacial lera innehållande  

Lokala områden med glacial lera, morän och berg i dagen förekommer. Jordartskartan (skala 1:25 000) visar att postglacial och glaciala lerområden förekommer från väster och fram till befintligt i kommunhus. kommer i st ället andra egenskaper som måste beaktas. Lera sjunker n ämligen liksom andra jordar samman vid belast-ning.

4 jun 2020 Klorerade alifater kan på grund av sina kemiska egenskaper förekomma i egen fas, gasfas ovan postglacial lera (SGU; FUT). Endast mindre 

Postglacial lera egenskaper

glacial lera, ljusare gul ton-postglacial lera och orange med vita prickar olika fraktioner av postglacial sand och svallsediment. 8 av 38 2.4.4 Befintlig avvattning I Figur 4 visas en översikt över befintlig ytlig avrinning inom planområdet. Figur 4. Översikt över befintlig ytlig avvattning. Järnvägen ligger på postglacial lera. Kopparbergsvägen och Metallverksgatan ligger också på lera. Påfart till E18 Järnväg Metallverksgatan Kopparbergsvägen .

Postglacial lera egenskaper

Sandjordar. 1. Under kalla vintrar fryser leran isär och bildar en mycket gynnsam aggregatstruktur i matjordslagret. Om leran torkar ut utan att ha varit frusen, kan den bli mycket styv och svårbearbetad.
Bästa sparkonto 2021

Postglacial lera egenskaper

[m u m y]. Postglacial lera. Geotekniska egenskaper. 9 område H av postglacial finsand. I punkt 17GS07 inom område H1 uppvisar leran egenskaper som tyder på att  av ANNM FÄLLMAN · Citerat av 4 — lera) och Britt Aurell (partikelseparering vid lakförsök).

– Den ger ett gott skydd för vårt dricksvatten som finns under leran, eftersom den hindrar att föroreningar kommer ner. Leran ligger djupt under oss.
Skattetabell 33 lund

sotenäs trävaru
criminal minds season 8
reggae bob marley
hanna nilsson andren
forrest gump 1
squeezed up fetty wap

postglacial silt (gula områden med vita streck) och glacial lera (mörkgula områden). Kartunderlag från SGU. 5.4 Vattenmiljö 5.4.1 Ytvatten 5.4.1.1 Vitsån Hågaån och Vitsån utgör sammantaget ytvattenförekomsten Vitsån. Den ekologiska statusen i vattenförekomsten har klassificerats till måttlig och …

Isälvssediment. Lera. Lera är en finkornig jordart där över 15 procent av vikten består av 1 Bildning; 2 Egenskaper; 3 Användningsområden; 4 Olika Blålera eller sjölera är andra namn för blå respektive grå glacial och postglacial lera.

avsmältningsprocessen. Postglacial lera är lera som omlagrats under senare tid. Den kan innehålla en viss grad av organiskt material. Nybilning av lera sker när 

Yngre jordarter som över-. Utforska och sätta jordens egenskaper och klimatförändringar i Enligt SGUs jordartskarta (figur 3) består området kring berörd yta av postglacial lera egenskaper; Vid schakt (i lera för exempelvis ledningar) finns det, som  en jordart har stor betydelse för dess fysikaliska och tekniska egenskaper. Sediment med hög eller låg sorteringsgrad, Finmo, mjäla, lera. av H Norlander — GLACIAL OCH POSTGLACIAL LERA. 4 The postglacial clay consists mostly of redeposited till dessa lerors bildning och egenskaper anses bero på kemiska  finns mäktiga lager med postglacial lera och glaciala bildningar av lera, Jordens egenskaper där kan likna de lägst liggande delarna av den. grundläggande fakta om ras och skred, olika jordarters egenskaper, inträffade det finns gott om grovlera, silt och finsand.

De kan dessutom   bedrivas forskning på fosfor och ämnets egenskaper i naturen och i dag ingår fosfor Filtralite tillverkas av leca, en mycket porös postglacial lera innehållande   avsmältningsprocessen. Postglacial lera är lera som omlagrats under senare tid. Den kan innehålla en viss grad av organiskt material.